Baho Foiz Baholar soni
1
42.95%(1603)
2
6.48%(242)
3
3.67%(137)
4
4.37%(163)
5
42.52%(1587)