Baho Foiz Baholar soni
1
41.83%(1498)
2
6.26%(224)
3
3.57%(128)
4
4.47%(160)
5
43.87%(1571)